Algemene Voorwaarden
HETE PEPER

Algemene voorwaarden

HetePeper BV

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. HetePeper: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: HetePeper B.V. gevestigd
aan de Grasweg 41 M te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 57617864;
b. opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met HetePeper een
overeenkomst heeft gesloten;
c. particulier: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of
zijn bedrijf;
d. overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en HetePeper ter zake één of
meer door HetePeper te verlenen diensten tegen een door de opdrachtgever te betalen
prijs;
e. dagen: kalenderdagen;
f. werkdagen: alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en algemeen
erkende feestdagen;
g. evenement: het evenement waarop de overeenkomst betrekking heeft en waar
HetePeper (gedeeltelijk) de catering verzorgt;
h. gast: de gast van het evenement;
i. calculatie: een inschatting van de kosten van de door de opdrachtgever gewenste
leveringen en werkzaamheden.

Artikel 2. Algemeen
2.1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door HetePeper
met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, inclusief (voorafgaande) offertes, voorstellen
en overige afspraken, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk of via de e-mail is afgeweken.
2.2. De toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever zijn
uitdrukkelijk uitgesloten. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat tevens de algemene
(inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever van toepassing zijn, geldt bij tussen de
verschillende voorwaarden strijdige bepalingen dat de algemene voorwaarden van
HetePeper prevaleren.
2.3. Indien zich tussen HetePeper en de opdrachtgever een situatie voordoet waarin de algemene
voorwaarden en de overeenkomst tussen HetePeper en de opdrachtgever niet voorzien, zijn
de Uniforme Voorwaarden Horeca, zoals gedeponeerd bij de Rechtbank te ‘s Gravenhage,
van toepassing.
2.4. Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen
de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. De
nietige of vernietigde bepalingen zullen door HetePeper vervangen worden, waarbij voor
zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt
genomen.
2.5. Indien HetePeper niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt,
betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat HetePeper in
enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de
bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.6. HetePeper heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde
algemene voorwaarden op de bestaande overeenkomst van toepassing te verklaren. De
opdrachtgever wordt schriftelijk of via de e-mail van de gewijzigde algemene voorwaarden in
kennis gesteld en van de datum van inwerkingtreding. Indien de algemene voorwaarden
ingrijpend en ten nadele van de opdrachtgever zijn gewijzigd, dan heeft de opdrachtgever
zijnde een particulier het recht de overeenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever zich
niet kan vinden in de gewijzigde algemene voorwaarden, tenzij HetePeper aan de
opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt dat HetePeper ermee akkoord gaat dat op de lopende
overeenkomst de oude algemene voorwaarden van toepassing blijven.

Artikel 3. Aanbod
3.1. Alle offertes en voorstellen, in welke vorm ook, van HetePeper zijn vrijblijvend.
3.2. HetePeper behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen te
weigeren.
3.3. De offerte of het voorstel bevat de calculatie die o.a. bestaat uit:
a. De prijs per gast;
b. De uurtarieven per functie;
c. Een inschatting van het aantal uren per functie dat het uitvoeren van de door de
opdrachtgever gewenste leveringen en werkzaamheden kost.
3.4. Verstrekt HetePeper een samengestelde prijsopgave, dan bestaat er geen verplichting tot
uitvoering van een gedeelte van de opgave tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor
het geheel opgegeven prijs.
3.5. Kennelijke fouten of vergissingen in offertes of voorstellen van HetePeper binden HetePeper
niet.
3.6. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan
HetePeper opgegeven hoeveelheden, eisen, specificaties en andere gegevens waarop
HetePeper de calculatie baseert. Zijn de door de opdrachtgever verstrekte gegevens niet
correct of volledig, dan kan dat gevolgen hebben voor de prijs.
3.7. De totale vergoeding voor de leveringen en uitvoering van de werkzaamheden is op basis
van nacalculatie en wordt berekend aan de hand van de prijs per gast maal het aantal
gasten, met eventueel in achtneming van artikel 6.4, en de personeelskosten (uurtarieven
van de medewerkers maal het aantal gewerkte uren). De geoffreerde calculatie is een
inschatting een daaraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever de offerte of het
voorstel van HetePeper telefonisch, via de e-mail of op enige andere wijze uitdrukkelijk heeft
aanvaard.
4.2. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, stuurt HetePeper de opdrachtgever via de e-
mail een bevestiging.

Artikel 5. Wijzigingen
5.1. Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk of via de e-mail door beide partijen
overeen te worden gekomen.

Artikel 6. Gastenaantal
6.1. De calculatie is gebaseerd op het aantal gasten zoals overeengekomen in de overeenkomst.
Indien er een wijziging in het aantal gasten plaatsvindt, heeft dit gevolgen voor de
prijsberekening van de overeenkomst. Naast de kosten van food & beverage [m.a.w. culinair
en dranken] zijn ook factoren zoals personele inzet en benodigde materialen berekend op het
aantal gasten zoals vermeld in de offerte, overeenkomst of opdrachtbevestiging. De
opdrachtgever is verplicht HetePeper zo snel mogelijk te informeren zodra wijzigingen of
aanvullingen ontstaan die afwijken van de offerte of overeenkomst. Indien de wijziging zich
voordoet in het offertestadium, dan zal HetePeper zich inzetten de best passende oplossing
te vinden. Zodra de overeenkomst tot stand is gekomen, staat het minimaal aantal gasten
vast.
6.2. Vermindering van het overeengekomen gastenaantal met verrekening van kosten is mogelijk
tot 10 werkdagen voor aanvang van het evenement tot een maximum van 5% van het
overeengekomen gastenaantal.
6.3. Bij verschijning van meer gasten op het evenement dan het overeengekomen aantal, dan
wordt voor deze extra gasten tevens de prijs per persoon in rekening gebracht.
6.4. Is de verlaging van het aantal gasten hoger dan 5%, dan is HetePeper gerechtigd de prijzen
aan te passen volgens onderstaand schema:

Verlaging aantal gasten Verhoging van de prijs persoon:
a. 5% of minder 0 %
b. 5% of meer en minder dan 10% 5 %
c. 10% of meer en minder dan 15% 10 %
d. 15% of meer en minder dan 20% 12 %
e. 20% of meer en minder dan 25% 15 %

f. 25% of meer en minder dan 30% 17,5 %
g. 30% of meer 20 %
6.5. Indien de opdrachtgever korter dan 10 werkdagen het aantal gasten verlaagt, dan wordt dat
gezien als een gedeeltelijke annulering en is voor het geannuleerde gedeelte artikel 10 van
toepassing.

Artikel 7. Auteursrechten
7.1. Alle in een offerte of opdrachtbevestiging verwerkte, of daarbij gevoegde, afbeeldingen,
tekeningen, ideeën en gegevens dienen uitsluitend tot gebruik in het kader van de te
verstrekken of verstrekte opdracht en mogen door de opdrachtgever niet voor andere
doeleinden worden gebruikt, noch aan enigerlei derde verstrekt. Alle rechten daarop blijven
bij HetePeper berusten.
7.2. De onder 7.1 bedoelde bescheiden blijven eigendom van HetePeper. HetePeper behoudt
zich dan ook het recht voor om die bescheiden terug te vorderen.

Artikel 8. Prijzen en meerkosten
8.1. Vermelde prijzen zijn in euro’s.
8.2. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.
8.3. Voor de opdrachtgever zijnde een particulier zijn vermelde prijzen inclusief B.T.W.
8.4. HetePeper heeft het recht meerkosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen indien:
a. De overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever wordt gewijzigd of wordt uitgebreid;
b. Zich onvoorziene omstandigheden voordoen die niet zijn toe te rekenen aan HetePeper
en die leiden tot extra kosten;
c. Kostprijsfactoren een verhoging ondergaan;
8.5. Een prijsverhoging als bedoeld onder 8.4 geeft de opdrachtgever zijnde een particulier de
bevoegdheid om de overeenkomst in overleg met HetePeper te herzien, tenzij de
omstandigheden die tot meerkosten leiden zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever.

Artikel 9. Betalingen
9.1. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld in
de offerte of het voorstel.
9.2. De opdrachtgever is verplicht:
a. 50% van de calculatie als aanbetaling bij de totstandkoming van de overeenkomst te
betalen;
b. De totale vergoeding voor de leveringen en werkzaamheden wordt door HetePeper
aansluitend aan de uitvoering van de overeenkomst als eindafrekening gefactureerd
onder verrekening van voornoemde aanbetaling.
9.3. Voor elk van de betaalmomenten stuurt HetePeper tijdig een factuur aan de opdrachtgever.
9.4. De eindafrekening voorziet in een nauwkeurige specificatie van de verleende diensten en van
een specificatie op nacalculatie te factureren diensten alsmede een specificatie van de
B.T.W.
9.5. Indien een aanbetaling niet tijdig ontvangen is, dan heeft HetePeper het recht de opdracht
per direct te annuleren en verdere uitvoering van de opdracht te weigeren, zonder in verzuim
te geraken. Dit geldt als een annulering door de opdrachtgever en artikel 10.1. is van
overeenkomstige toepassing.
9.6. Indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na factuurdatum volledig heeft betaald, dan is
de opdrachtgever zonder ingebrekestelling met ingang van de datum waarop de
betalingstermijn is verstreken tot aan de datum van betaling aan HetePeper over het
uitstaande bedrag de wettelijke (handels)rente aan HetePeper verschuldigd.
9.7. Ingeval de opdrachtgever in gebreke is aan zijn betalingsverplichtingen of andere
verplichtingen te voldoen, is de opdrachtgever vergoeding verschuldigd van alle kosten die
HetePeper moet maken ter verkrijging van voldoening buiten rechte, verder te noemen
‘incassokosten’. Deze incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van de hoofdsom met
een minimum van € 120,-. Daarnaast draagt de opdrachtgever de kosten van gerechtelijke
maatregelen ter verkrijging van voldoening, indien daartoe door HetePeper wordt
overgegaan. Voor de opdrachtgever zijnde een particulier worden de buitengerechtelijke
incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.
9.8. Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van HetePeper
aanleiding geeft, is HetePeper gerechtigd van de opdrachtgever te verlangen dat deze
zekerheid geeft in de vorm van een bankgarantie voor de betaling van toekomstige termijnen.

9.9. De opdrachtgever is niet gerechtigd zich te beroepen op verrekening.
9.10. Eventuele geschillen tussen HetePeper en de opdrachtgever naar aanleiding van door de
opdrachtgever gedane reclames, dan wel uit anderen hoofde, geven de opdrachtgever niet
het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten, tenzij hij daartoe door de bevoegde
rechter uitdrukkelijk is gemachtigd.

Artikel 10. Annulering
10.1. Indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert, dan is de opdrachtgever
annuleringskosten aan HetePeper verschuldigd. De annuleringskosten bedragen:
a. Bij annulering meer dan 60 dagen voor de (eerste) dag van uitvoering: 25% van de
totale calculatie;
b. Bij annulering 60 dagen of korter en 30 dagen of meer voor de (eerste) dag van
uitvoering: 50% van de totale calculatie;
c. Bij annulering minder dan 30 dagen voor de (eerste) dag van uitvoering: 100% van de
totale calculatie.
10.2. Annulering dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden. Voor de berekening van de hoogte
van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de dag daarop de annulering door HetePeper
is ontvangen.
10.3. Indien de overeenkomst gedeeltelijk wordt geannuleerd, dan worden de annuleringskosten
berekend over de calculatie van het gedeelte van de overeenkomst dat is geannuleerd.
10.4. HetePeper heeft het recht de annuleringskosten te verrekenen met de door de opdrachtgever
betaalde aanbetaling.
10.5. HetePeper behoudt zich het recht voor opdrachten die achteraf in strijd blijken met
overheidsvoorschriften, dan wel de algemeen in de samenleving geaccepteerde normen,
waarden en goede smaak, te annuleren, ook indien de opdracht reeds bevestigd is en/of er
een begin van uitvoering is gemaakt. Dit geldt ook als een annulering door de opdrachtgever,
en artikel 10.1 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11. Uitvoering van de overeenkomst
11.1. HetePeper heeft het recht zonder de opdrachtgever daarvan in kennis te stellen bij de
uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. Artikel 7:404 BW is niet op de
overeenkomst van toepassing.
11.2. HetePeper zal trachten zoveel mogelijk de overeengekomen ingrediënten te gebruiken. Het
is mogelijk, bijvoorbeeld wegens overmacht, zie artikel 16.1, en/of wegens een onverwachte
verhoging van de inkoopprijs, dat HetePeper deze ingrediënten niet kan leveren of dat
redelijkerwijs van HetePeper niet verwacht kan worden dat hij deze ingrediënten levert. In
een dergelijk geval wordt de opdrachtgever daarvan op de hoogte gesteld en zal HetePeper
zorgdragen voor een alternatief. Een dergelijke aanpassing in de ingrediënten die gebruikt
worden, geven de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst kosteloos te annuleren, op
korting of enige andere vorm van compensatie.

Artikel 12. Verplichtingen van de opdrachtgever
12.1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle zaken, gegevens, faciliteiten en/of ruimtes,
waarvan HetePeper aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
overeenkomst, tijdig aan HetePeper worden verstrekt of ter beschikking worden gesteld.
12.2. Eventuele specifieke wensen van de opdrachtgever ten aanzien van de te leveren maaltijden,
bijvoorbeeld i.v.m. allergieën en/of dieetwensen van gasten, dienen ruim van tevoren door de
opdrachtgever aan HetePeper kenbaar te worden gemaakt.
12.3. De opdrachtgever is gehouden HetePeper onverwijld te informeren omtrent feiten en
omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen
zijn.
12.4. De opdrachtgever verbindt zich er tijdig zorg voor te dragen dat de werkzaamheden welke
niet behoren tot de opdracht aan HetePeper, naar de eis van HetePeper zijn verricht en zo
tijdig dat het afleveren en het opstellen van de benodigde inventaris en goederen geen
vertragingen ondervinden, dat de toegang tot de ruimten waarin HetePeper werkt
onbelemmerd is en dat in het algemeen het werk ter plaatse een goede en ongestoorde
voortgang kan vinden.
12.5. De opdrachtgever en zijn gasten dienen het personeel van HetePeper met respect te
behandelen.

12.6. De opdrachtgever geeft HetePeper de ruimte te kunnen werken volgens de wettelijke regels
op het gebied van hygiëne, arbo en milieu. HetePeper kan de opdrachtgever indien gewenst
een HAM-checklist aanleveren.

Artikel 13. Transport en aflevering
13.1. Tenzij anders wordt overeengekomen is de keuze van het transport aan HetePeper. De
opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te nemen voor een snelle lossing van de
goederen. HetePeper is niet verantwoordelijk voor de wijze van opslaan door de
opdrachtgever. Heeft de opdrachtgever verzuimd tijdig maatregelen te nemen tot
inontvangstneming van de goederen, dan is HetePeper gerechtigd deze goederen voor
rekening en risico van de opdrachtgever te lossen en op te slaan waarmee HetePeper aan
de leveringsplicht heeft voldaan. HetePeper behoudt zich het recht voor de goederen in
gedeelten te leveren.

Artikel 14. Reclame
14.1. De opdrachtgever is verplicht tijdens de uitvoering van de verstrekte opdracht te controleren
of de uitvoering van de opdracht overeenkomt met hetgeen partijen zijn overeengekomen.
14.2. Reclames zijn slechts schriftelijk of via de e-mail en gemotiveerd mogelijk binnen 5
werkdagen na uitvoering van de opdracht.
14.3. De opdrachtgever dient klachten over de kwaliteit van etens- en/of drinkwaren onmiddellijk na
constatering van een afwijking aan HetePeper te melden, zodat HetePeper de gelegenheid
heeft de gegrondheid van de klacht eventueel ter plekke te (laten) controleren en indien
mogelijk te verhelpen.
14.4. Een aantoonbaar gebrek in een onderdeel van de uitvoering van de opdracht geeft de
opdrachtgever niet het recht de totale geleverde prestatie af te keuren.
14.5. Ingeval de reclame een ontvangen factuur betreft, dient deze binnen 8 dagen na
factuurdatum schriftelijk of via de e-mail ter kennis van HetePeper te worden gebracht.
Reclames die HetePeper na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 8 dagen
bereiken, hoeven door HetePeper niet meer in behandeling genomen te worden. De
opdrachtgever wordt geacht na het verstrijken van de termijn van 8 dagen als voornoemd,
akkoord te zijn gegaan met de hem toegezonden factuur.

Artikel 15. Aansprakelijkheid en verjaring
15.1. HetePeper kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of
indirect gevolg is van:
a. Een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten
kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene
voorwaarden;
b. Enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere
personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
15.2. De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en
volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. HetePeper is nimmer aansprakelijk
voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever
aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de
opdrachtgever gegeven instructies. De opdrachtgever vrijwaart HetePeper tegen alle
aanspraken ter zake.
15.3. HetePeper is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door de
opdrachtgever en/of de gasten en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet
of bewuste roekeloosheid van HetePeper.
15.4. De gasten dienen zelf na te gaan of de geleverde consumpties ingrediënten bevatten
waarvoor hij of zij allergisch is. Allergeneninformatie is op verzoek beschikbaar. HetePeper
kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor een allergische reactie als gevolg van het
nuttigen van consumpties die door HetePeper geleverd zijn.
15.5. De opdrachtgever wordt te allen tijde als de eigenaar, huurder of gebruiker van de ruimte
waar het evenement plaatsvindt, aangemerkt, ook indien de huur door bemiddeling van
HetePeper tot stand is gekomen. HetePeper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
gebreken aan deze ruimte. Indien de opdracht dient te worden uitgevoerd in door derden ter
beschikking gestelde ruimten, dan is HetePeper op geen enkele wijze aansprakelijk indien de
betreffende ruimten niet daadwerkelijk door de betreffende derden ter beschikking worden
gesteld.

15.6. Bij plaatsing van vlaggenmasten of noodzakelijke verankeringen van huur- of
inrichtingmaterialen en tentpaviljoens welke geschiedt op aanwijzing en/of met toestemming
van de opdrachtgever, aanvaardt HetePeper geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel
ontstane schade.
15.7. HetePeper is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van de
opdrachtgever en/of de gasten op de plek waar het evenement plaatsvindt.
15.8. Aansprakelijkheid van HetePeper voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet
beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade,
milieuschade, opgelegde boetes, arbeidskosten en schade door bedrijfsstagnatie is
uitgesloten.
15.9. Indien HetePeper aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid
van HetePeper beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van HetePeper gedane
uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet
door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van HetePeper beperkt tot
maximaal het bedrag dat de opdrachtgever betaald heeft voor de werkzaamheden waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
15.10. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde ook
jegens HetePeper vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment
waarop zich een feit voordoet dat de opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden
jegens HetePeper kan aanwenden.
15.11. Indien de opdrachtgever goederen en/of materialen en/of voorzieningen ten behoeve van het
uitvoeren van de werkzaamheden aan HetePeper ter beschikking heeft gesteld en deze
goederen en/of materialen en/of voorzieningen niet geschikt zijn voor het doel waarvoor zij
aan HetePeper ter beschikking zijn gesteld, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle
schade die daaruit voortvloeit.
15.12. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voor HetePeper en/of enige derde is
en/of zal ontstaan als direct en/of indirect gevolg van wanprestatie en/of onrechtmatig
handelen van de opdrachtgever en/of de gasten, alsmede voor de schade die is veroorzaakt
door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan de opdrachtgever en/of de gasten
houder zijn en/of die onder hun toezicht staan.
15.13. Wordt een opdracht verstrekt door twee of meer opdrachtgevers, zijnde natuurlijke of
rechtspersonen, dan zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de
volledige nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van de
opdrachtgever.

Artikel 16. Overmacht
16.1. Als overmacht voor HetePeper gelden alle omstandigheden buiten toedoen van HetePeper,
waardoor de normale uitvoering der overeenkomst wordt verhinderd. Onder overmacht wordt
in ieder geval verstaan: vertraging als gevolg van onverwachte verkeersopstoppingen;
weersinvloeden; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme; belemmeringen in het
vervoer; files; ongelukken; pech onderweg; werkstakingen; epidemieën; oproeren, oorlogen
of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan goederen bij het transporteren
daarvan; ex- en importverboden; diefstal; brand; overheidsmaatregelen; internetstoring;
stroomstoring; storing in het e-mailverkeer.
16.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers
van HetePeper of van door HetePeper inschakelde derde partijen.
16.3. In geval van overmacht zal de opdrachtgever aan HetePeper nog 2 maanden na de
overeengekomen datum van levering de gelegenheid moeten geven zijn verplichtingen na te
komen tenzij het, naar partijen bekend is, een fatale datum betreft.
16.4. Bijzondere omstandigheden die stagnatie in de bereiding veroorzaken of
overmachtssituaties, zij het voorzien of onvoorzien, schorten de verplichting tot levering van
HetePeper voor de duur van deze omstandigheid resp. situatie op.
16.5. Voor zover HetePeper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn
verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is HetePeper
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te
declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een
afzonderlijke overeenkomst betreft.

Artikel 17. Opschorting en ontbinding
17.1. HetePeper is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te
schorten indien na het sluiten van de overeenkomst HetePeper ter kennis is gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen die
voortvloeien uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet zal nakomen.
17.2. HetePeper is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de
verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de opdrachtgever geen
gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend
onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.
17.3. Voorts is HetePeper bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich
anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde
instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
17.4. Indien er beslag wordt gelegd op zaken van de opdrachtgever, de opdrachtgever surseance
van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije
beschikking over zijn vermogen verliest, of ingeval van stillegging of liquidatie van het bedrijf
van de opdrachtgever, heeft HetePeper het recht (verdere) uitvoering van alle met de
opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) op te schorten, dan wel deze overeenkomst(en)
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van HetePeper op
schadevergoeding.
17.5. Als gevolg van de uitvoering van de leden 1, 2, 3 of 4 is HetePeper niet tot enige
schadevergoeding gehouden.
17.6. Ingeval HetePeper de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming aan de
zijde van de opdrachtgever, dan heeft HetePeper het recht overeenkomstig artikel 10.1
annuleringskosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen, onverminderd het recht van
HetePeper om alle schade van de opdrachtgever te vorderen die HetePeper door de
tekortkoming lijdt.

Artikel 18. Geheimhouding
18.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie
geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de
aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts
gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
19.1. Op alle overeenkomsten tussen HetePeper en de opdrachtgever gesloten, is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
19.2. Bij verschil van uitleg tussen de Nederlandse tekst en eventuele buitenlandse vertalingen
daarvan is de uitleg volgens de Nederlandse tekst bindend.
19.3. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en HetePeper worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar HetePeper gevestigd is. De
opdrachtgever zijnde een particulier heeft 1 maand de tijd nadat HetePeper zich schriftelijk
jegens de opdrachtgever op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil
voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.